To the central content area Sitemap
:::

Board of Directors

Chairman Henry Kao
Directors Kuo-Hua Yu、Nakaw Putun、David Shen、Ching-Hwi Lee、Ming-Yu Lin
Susan Shu-Cheng Lin、Julia Lin、Ling-Ling Kuo、C. Nanette Chen、Jeff Chen
Chang-Hai Tsai、Rom-Shing Cheng、Wu-Chiao Hsieh、Zhao-Ying Su
Supervisors Chyi-Wen Yang (General Supervisor)
Lindy Chern、Min-Yu Chang、Min-Ching Liu